HAKKIMIZDA

Derneğimiz 4 Haziran 2020 tarihinde kurulmuştur.

Dernek; Türkiye’de master kürek sporunun gelişmesini ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, kürekçilerin kürek sporunu her yaşta yapmalarını sağlamak, antrenman ve yarışlar için gerekli altyapıyı sağlamak, master kürekçilerin Ulusal ve Uluslararası yarışlara katılımını teşvik etmek, başta Avrupa ve Dünya Master Kürek Şampiyonaları olmak üzere, Uluslararası master kürek yarışı organizasyonlarına Türkiye’den katılımı arttırmak ve Türkiye’yi temsil etmek, genç ve master kürekçiler arasında bir ağ oluşturup bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, il dışında bulunan master kürekçilerin desteklenmesini ve gerekli olan ekipman paylaşımının yapılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur.
Dernek, spor, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda faaliyet gösterir.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri
1.Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2.Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4.Ulusal ve Uluslararası Master kürek yarışları organizasyonlarında Türkiye Kürek Federasyonu, diğer federasyonlar ve Kulüp Başkanlıkları ile işbirliği yapmak
5.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
6.Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
7.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
8.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,
9.Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
10.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yarış ve antrenman tekneleri ile küreklerini almak, kiralamak, taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
11.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14.Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
16.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
17.Üyelerinin kullanımına sunmak üzere sporun icra edilebileceği alanlarda kayıkhane tesisleri kurmak.


DERNEĞİN FAALİYET ALANI
1.Dernek tüzüğümüzde gençlik ve spor organizasyonlarında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların tüzük ve yönetmeliklerine göre müsabakalarda gönülülük programlarında ve organizasyonlarında bulunmak.
2.Resmi ve özel kurumlarca düzenlenecek ulusal ve uluslar arası faaliyetlere katılmak. Bu çalışmalar için gerekli bilgi, malzeme, araç ve gereçleri temin etmek.
3.Türkiye Kürek Federasyonu ve Kulüp başkanlıkları ile iş birliği yaparak kamp, kurs, seminer, sempozyum, vb. düzenleme bu amaç için gerekli uzman eğitimcilerin, yurt içinden ve dışından temin edilmesini istemek ve sağlamak.
4.Dernek bünyesinde faaliyet gösterilen gençlik faaliyetleri ve spor dalları için ve derneğin tüzüğünde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin temini, dağıtımı ve pazarlamasını sağlamak
5.Dernek çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygulamak.
6.Konferans, Sempozyum, paneller, açık oturumlar, yarışmalar, forumlar, spor müsabakaları, sergiler ve kermesler düzenlemek.
7.Dernek bünyesinde oluşturulacak komisyonlar, uzman ve danışmanlar aracılığı ile dernek amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yetkili makamlara sunulmak üzere projeler hazırlar. Amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluş, federasyon ve konfederasyonlarla iş birliği yapar.
8.Yazılı yayınlar( kitap, dergi, bülten, broşür, gazete) yayımlamak. Görsel( tiyatro, film) sesli (band, plak, CD. Vb.) yayınlar yapmak.
9.Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı geziler tertip etmek, dernek amaçları doğrultusunda kayıkhaneler, spor salonları, kamplar, kitap okuma salonları, yurt, pansiyon, misafirhane, kantin, kafeterya ve lokal açmak, işletmek.
10.Dernek faaliyetlerinin daha etkin ve çeşitli alanlarda ve çeşitli yerleşim yerlerinde yürütülebilmesi için geçici kurul ve komisyonlar oluşturmak
11.Dernek amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak. Taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
12.Üye, gençlik ve fertlerin bedensel ve ruhsal sağlık durumları ile ilgilenmek; muayene ve tedavilerini yaptırmak gerektiğinde özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapmak,
13.Üye, sporcu, gençlik ve toplumun diğer fertlerini çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, insan sağlığının korunması ve sağlıklı yaşam usullerinin öğretilmesi için gerekli faaliyetler düzenlemek,
14.Dernek temel amaçları doğrultusunda konferans, seminer, kurs, açık oturum, forum, sempozyum, şenlikler, yarışmalar, anma törenleri, anma geceleri, kokteyl, panel, söyleşi, açık hava toplantısı, geceler, yemekli toplantılar, yemeksiz toplantılar, kermes, şölen, defile, konserler vb. gibi hem derneğin amaçlarına hizmet edecek, hem de gelir getirecek faaliyetlerde bulunmak ve bu tip faaliyetlere katkıda bulunmak,
15.Dernek yönetim kurulu dernek çalışma alanlarında ve spor dallarında gerekli çalışma komisyonları kurmak (spor branşlarında o branş federasyonunun belirlediği çalışma usullerine göre). Bu komisyonlar yönetime bağlı olarak çalışır. Bu kişiler fahri veya yönetimin belirleyeceği ücret dâhilinde çalıştırılır,
16.Derneğe yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları kabul etmek, toplanan bağışlarla kendi faaliyetleri için gerekli olan harcamaları yapmak,
17.Amaçları doğrultusunda kurulacak olan federasyonlara kurucu üye olabilir ve kurulmuş federasyonlara üye olabilir. Temsilci gönderebilir.