ÜYELİK

Üyelik Başvuru Formu

Üyelik Başvuru Formu (Excel)

Kişisel verileri koruma kanunu

KKVK Açık Rıza Metni

Master Kürekçiler Spor Derneği, kürek sporunu seven, kürek çekmek isteyen veya kürek çeken sporcuları destekleyen sivil toplum kuruluşudur.

Her türlü destek ve aidat ödemeleri için;

MASTER KÜREKÇİLER SPOR DERNEĞİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI AKATLAR ŞUBESİ

IBAN: TR97 0006 4000 0011 1200 6300 22

hesabına yatırabilirsiniz.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekmektedir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan ve eksik evrağı bulunmayan üyelik başvuruları, dernek yönetim kurulu tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en fazla otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Karar yazılı bir şekilde,üyelik başvurusunda belirtilen iletişim adresine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Üyelik Türleri
Derneğin 2 tür üyeliği vardır. 1.Asil Üye, 2.Onursal Üye
1.Asil Üye:Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Asil üyeler gereken koşulları içermek kaydıyla seçilme ve oy kullanma hakkına sahiptirler. Yükümlülükleri; oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaktır.
2.Onursal Üye:Dernek için, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, ya da bulunabilecek, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişilerdir. İki üyenin önerisi ve dernek yönetim kurulunun kararı ile onursal üye yapılabilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti ve aidat ödemekle yükümlü değildirler. İsterlerse verebilirler.
Toplamda 10 yıl boyunca üyeliğini devam ettirmiş asil üyelerden 65 yaşını dolduranlar, aidat borcu bulunmamak şartıyla onursal üyeliğe geçerler. Seçme ve seçilme hakları devam eder, aidat ödeme zorunluluğu kalkar. İsterlerse verebilirler.


ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik başvurusunun yapılabilmesi için üyelik başvuru formu ve eklerinin dernek merkezine imzalı olarak iletilmesi gerekmektedir. Başvuru sonucu, başvurunun yapıldığı tarihi takiben ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek en çok otuz gün içinde yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.


ÜYELİKTEN ÇIKMA – ÇIKARILMA – İTİRAZ
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler hiç bir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanır.
Üyenin istifa dilekçesi dernek merkezine iletildiğinde çıkış işlemleri başlamış olur ve dilekçenin ulaşmasını takriben gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında karar alınır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez, çıkan üye varsa birikmiş aidat ve diğer borçlarını ödemekle yükümlü olmakla birlikte, dernek mal varlığına verdiği maddi bir zarar söz konusuysa tazmini zorunludur.
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1.Derneğin amaç ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2.Dernek tüzüğüne göre ödemekle yükümlü olduğu aidat ve benzeri maddi borçlarını 2 (iki) yıl süre ile ödememesi üzerine kendisine yazılı olarak iletilen ikazlara rağmen iki ay içinde ödememek,
3.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
4.Üyenin, genel ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi, derneğin etik kurallarına uymaması, derneğin sportif faaliyetlerinden yararlanan diğer üyeleri, kişiler, ve sporcuları rahatsız etmek, dernek yönetici ve görevlilerini hedef alan mesnetsiz iddia ve hakaretlerde bulunmak, diğer üyeler tarafından kendisi hakkında şikayette bulunulması,
5.Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’na göre, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, bu durumda olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel
Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
Dernekten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkarılan üyenin birikmiş aidat ve diğer borçları, dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusuysa tazmini zorunludur.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
A. ÜYELİKTEN İHRAÇ
Derneğin amacı ve tüzüğüne aykırı hareket eden üyeler ve kişisel yaşamlarında zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilirler.
Tespit edilen aykırılık; ihraç edilmesi öngörülen üyeye, kararın alınacağı toplantı öncesinde yazılı olarak bildirilir. Üye, Yönetim kurulu toplantısı tarihine kadar savunma dilekçesini dernek merkezine iletme hakkına sahiptir. Yönetim kurulunda oy çokluğu ile kabul edilen karar, üyeye yazılı olarak bildirilir.
B. ÜYELİK İÇİN BAŞVURAMAYACAKLAR
Tüzüğünde 9/A maddesi gereğince haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.